Mission

Working together in contributing to Job creation, Economic viability through sustained Local economic development to ensure the Well being of our community in Eco friendly environment.

Inhloso

Ukusebenza ngokubambisana ekwakhiweni kwamathuba emisebenzi, ukusimamiswa komnotho ngokuthuthukisa umnotho wendawo ukuze kuqinisekiswe inhlalonhle yemiphakathi endaweni eyamukelekayo.


Vision

By 2020 Umdoni will be the JEWEL of the South Coast.

Umbono

Ngonyaka wama -2020 uMkhandlu Dolobha wase Mdoni uyobe uyigugu lezindawo ezigudle Ugu

Principles

Job Creation
Economic Viability
Wellbeing of the Community
Environmentally friendly environment
Local Economic DevelopmentTOGETHER BUILDING UNITY . SIYAKHISANA . TESAME BOU ONS EENHEID

DOWNLOADABLE FORMS
PUBLIC NOTICE
Rates Relief 2014-2015 Form Click to view file. MN 14-12 - Inspection of new general Valuation Roll Click to view file.
Indigent support form Click to view file. MN 36-2012 - Extention of inspection of General Valuation Roll Click to view file.
Application for Rates Relief 2013-2014 Click to view file. Advert - Section 49 General Valuation Roll 2012 Click to view file.
ANNUAL PAYER - application form 2013 Click to view file. Advert - Section 49 General Roll Supp Roll 1 Click to view file.
Advert - Section 49 General Roll Supp Roll 2 Click to view file.
  Advert - Section 49 General Roll Supp Roll 3 Click to view file.
  Supplementary Roll 3 - Section 49 Public Notice of Valuation Rolls Click to view file
  Advert - Section 49 General Roll Supp Roll 4 Click to view file.
  .SECTION 49 ADVERT - SUPP ROLL 4 Click to view file.
  .SECTION 49 ADVERT - SUPP ROLL 5 Click to view file. 
OBJECTION AND APPEAL FORMS
VALUATION ROLLS - 2012-2016
APPEAL FORM – RESIDENTIAL & SECTIONAL TITLESClick to view file. Umdoni Supp 5_ST_10Apr 14 Click to view file.
APPEAL FORM - AGRICULTURAL PROPERTIESClick to view file. Umdoni Supp 5_FT_10Apr 14 Click to view file.
APPEAL FORM FOR PROPERTIES OTHER THAN RESIDENTIAL & AGRICULTURAL (COMMERCIAL ETCClick to view file. 2012 Valuation Roll - Full Title Click to view file.
  2012 Valuation Roll - Sectional Title Click to view file.
  2012 Valuation Roll - Public Service Infrastructure Click to view file.
  2012 Sectional Title Supplementary 1 Click to view file.
  2012 Full Title Supplementary 1 Click to view file.
  2012 Full Title Supplementary 2 Click to view file.
  2012 Sectional Title Supplementary 2 Click to view file.
  2012 Sectional Title Supplementary 2 Click to view file.
  Supplementary Roll 3 - Sectional Title Click to view file.
  Supplementary Roll 3 - Full Title Click to view file.
 

UmdoniGV2012 Supp 4 -Sectional Title Click to view file.

  UmdoniGV2012 Supp 4 -Full Title Click to view file.
  UmdoniSupp5_Full Title_10Apr14 Click to view file.
  UmdoniSupp5_Section Title_10Apr14 Click to view file.

Pease feel free to contact us for any further queries. Tel : 039 976 1202 or email veronicas@umdoni.gov.za

Developed and maintained by Umdoni Municipality.